تاریخچه

 

شركت فنـي مهندسی ماشين سـازان كوشا ( سهامی خاص ) توسـط  آقايان  مهندسـين  هـادی حقـگو   و محـمد حقـگو تـاسيس  و  بـا مـوضـوع طـراحـی و   سـاخت  انـواع جيـگ و  فيكــسچر ، ســازه های فـلـزی و ماشينــهای  خاص  و  تك منظوره فعاليت می كند.  

 اين شركت هم اكــنون با همكاری كارشناسان زبــده  و پرسـنل آمـوزش ديـده  و   توانمند ؛  توانایی انجــام پروژه ها را به شكــل    E.P.Cرا  دارد و  دانـش  و  تجــربه    زيادی در زمينه طراحی و اجرا خطوط توليد  را دارا می باشد. 

      اين شركت در زمينی به ابعاد  5000  متر مربع با  اختصاص فضای توليدی 1500  متر مربع با واحد های بازرگانی، طراحی و مهندسی، برنامه ريزی و كنترل پروژه ،  تضمين كيفيت ، توليد و فنی ، اتوماسـيون  ، كنترل كيفيت ،  آموزش  و  مالی و اداری  فعاليت می كند.

      مدیریت و پرسنل شرکت ماشین سازان کوشا نهایت سعی خود را بر آن دارند که قــدمی  کوچک در جهت خودکــفایی و تـولید محصولات با کـیفیت بالا  بردارند ، امیدواریم در این راه با همفکری و یـاری یکدیگر بتوانیم آنچنان باشیم که شایسته  است.

 

معرفی شركت

  

 شرکت فنی مهندسی ماشین سازان کوشا با بیش از دو دهه سابقه کاری در زمینه جیگ و فیکسچر ، سازه های فلزی و ماشینهای خاص و تک منظوره فعال می باشد  

مديريت كيفيت :

براساس نظر مدیریت ارشد سازمان مبنی بر سیستم  مند بودن و با توجه به الزام برخی از مشتریان شرکت فنی مهندسی ماشین سازان کوشا در سال 82تاییدیه استقرارو اجرایی بودن سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2008  را از شرکت لویدز ریجستر انگلستان دریافت کرده است و با توجه به ارتقاء به ISO9001-2008 این سازمان در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه گردید .

 

مديريت طراحی و مهندسی :

با عنايت به توانمندی های شركت فنی مهندسی ماشين سازان كوشا به ويژه در فاز طراحی و مهندسی اين سازمان توانسته است پروژه های عظيمی را خود طراحی و به مرحله اجرا در بياورد كه مستندات و مدارك و شواهد موجود دال بر اين موضوع می باشد. در اين واحد از كارشناسان ، طراحان و تكنسين های كاملا حرفه ای و با سابقه كار مفيد و با استفاده از به روز تر ين ، حرفه ای تر ين، و كار بردی تر ين  نرم افزارهای مربوطه بهره گرفته

می شود .از نرم افزارهايی كه بيشترين استفاده را در اين شركت در واحد طراحی مهندسی دارند می توان از Catia،Solid works، Mechanical Desktopنام برد

  

 واحد اتوماسيون :

          از آنجاييكه اين شركت بصورتE.P.C    پروژه ها را انجام می دهد و قسمتی از پروژه ها نيز ماهيت الكترونيكی دارند در نتيجه اين شركت توان فنی در اين  زمينه را تعميم بخشيده و هم اكنون دارای واحد قوی با پرسنل كا رآمد در اين زمينه می باشد .

                  

 

توليد و فنی :

-          آهنگري : پرسنل شاغل در اين بخش علاوه بر داشتن تجربه كافي آموزشهاي لازم را سپري كرده اند همچنين جوشكارهاي شاغل داراي گواهينامه جوشكاري معتبر مي باشند.

در اين قسمت از  دستگاه برش معمولي و CNC براي برش دقيق قطعات و ساير تجهيزات عمومي ديگر استفاده      مي شود .

-          ماشينكاري: در اين واحد از دستگاههاي manual، Automatاستفاده ميشود. دستگاههاي Manualعموماً غربي با براند هاي هكرت، دكل و... هستند . دستگاههاي  Automat  بشكل CNCوNC در سايزهاي مختلف با قابليتهاي ماشينكاري متفاوت بشكل  سه تا پنج  محور CNC   مي باشند .

-          مونتاژ:  در این واحد از پرسنل مجرب و تكنسين هاي كار آزموده جهت مونتاژ پروژه ها  بهره گرفته مي شود.

 

 

 

3- برنامه ريزي :

مطابق دستورالعمل برنامه ريزي و كنترل پروژه از ابتداي پروژ ه تا تحويل نهائي به مشتري و در مواقع لزوم خدمات پس  از فروش كليه فرآيندها تحت كنترل و برنامه ريزي دقيق قرار دارد و كليه گلوگاه ها با توجه به ماهيت هر پروژه شناسايي  و اقدامات لازم در جهت جلوگيري از تحت تاثير قرار دادن  اجراي پروژه توسط گلوگاه ها انجام ميگيرد .

در دستورالعمل برنامه ريزي و كنترل پروژه به چگونگي اصلاحات مورد نياز مشتري، نحوه شروع و پايان پروژه و زمانهاي بررسي پروژه توسط كميته توليد و... تعيين و پريود زماني كنترل در حين ساخت ، مونتاژ و... مشخص ميشود.

با استفاده از فرمهاي مربوطه گزارشات تمام فرآيندها و فعاليت هاي واحد توليد به صورت روزانه جمع آوري و به تفكيك پروژه ميزان انحراف از پروژه ميزان پيشرفت واقعي و ميزان پيشرفت برنامه اي با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي كنترل پروژه و كارشناسان زبده تحت كنترل و بررسي دقيق قرار ميگيرند و در جلسات هفتگي كميته توليد مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .

همچنين با توجه به اينكه مشتري بايد در طول زمان انجام پروژه  از وضعيت كيفي و كمي پروژه در دست اجرا  مطلع باشد در دوره هاي زماني مشخص شده گزارشات مربوطه ارائه مي گردد .

سيستم كنترلي ورودي / خروجي/ موجودي انبار با استفاده از كاربردي ترين نرم افزارها ي انبار تحت كنترل ميباشد

4- كنترل كيفيت :

واحد كنترل كيفيت شركت فني مهندسي ماشين سازان كوشا از واحد هاي مهم و  استراتژيك مي باشد.

بر اساس دستورالعمل بازرسي و كنترل كليه محصولات موثر بر كيفيت محصول از بدو ورود به سازمان تا تحويل به مشتري تحت كنترل قرار مي گيرند و در فرمت هاي مربوطه ثبت و نگهداري مي شوند.

دستورالعمل بازرسي و كنترل به گونه اي طراحي گرديده است كه براي تمام پروژه ها قابل تعميم است ولي اگر پروژه ا ي به  صورت خاص باشد و يا الزام مشتري براي كنترل هاي خاص باشد  Q.C PLAN خاصي براي پروژه و يا حتي دستگاه / مجمــوعه تهيه و اجرا مي گردد. (با اخذ تائيديه از مشتري)

جهت صحه گذاري بر روي كالاي ورودي ،حين ساخت و محصول نهائي اندازه برداري، آزمايش  و تست هــاي گــونــاگــوني  توسط واحد كنترل كيفيت انجام مي گيرد كه به چند نمونه اشاره مي گردد.

- تست آناليز شيميائي و تعيين استاندارد مواد اوليه

-  تست سختي سنجي توسط تامين كننده و اطمينان از صحت گزارشات داده شده با استفاده از آزمايشگاه مرجع  يا دستگاه سختي سنج واحد كنترل كيفيت

-  تستNDT (   MT,UT,P.T&V.T)

-  اندازه برداري با دستگاه CMM   و عملكرد محصول نهائي  با حضور نماينده مشتري

- با ارائه گزارشات دوره هاي از وضيعت محصول نامنطبق در دوره هاي زماني مشخص شده و صدور فرم اقدام اصلاحي /پيشگيرانه و ارائه در جلسات  هفتگي توليد ، محصولات نامنطبق تحت كنترل و بررسي دقيق قرار         مي گيرند.

   - در كنترل ، نگه داشتن سيستم كاليبراسيون به صورت نرم افزاري بوده و فواصل و دوره هاي زماني تعيين  دوره كاليبراسيون با  استفاده از استاندارد 10- OMILانجام   می گیرد.